VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Úvodní stanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost Quad Café s.r.o., se sídlem Jakoubkova 115, 266 01 Beroun, IČ: 04474601, DIČ: CZ04474601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248287 (dále jen “Společnost Quad Café”), jako prodávající dále uvedených produktů, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů, včetně vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností Quad Café a jinou osobou.

 

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3. Tyto podmínky platí i v případě, že Společnost Quad Café sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

 

I.

Použité pojmy a termíny

 

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti Quad Café objednávku. Na kupujícího se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro kupujícího spotřebitele.

 

2. Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti Quad Café objednávku. Na kupujícího spotřebitele se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele výslovně určena.

 

3. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností Quad Café v souladu s jeho předmětem podnikání.

 

4. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou nabízeny společností Quad Café, opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech. 

 

5. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží s upozorněním „pouze na objednávku“, které Společnost Quad Café dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

6. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči Společnosti Quad Café s cílem obdržet od něho plnění.

  

7. Dodávkou Společnosti Quad Café (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.

 

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna  v souladu s Reklamačním řádem Společnosti Quad Café, který je nedílnou součástí těchto podmínek.

 

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.

 

10. Termín splatnosti je den, který určila Společnost Quad Café a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnosti Quad Café nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.

 

11. Pokud není Společností Quad Café vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti Quad Café uvedený na www.quadcafe.cz. Společnost Quad Café si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho umístění ceníku na stránky www.quadcafe.cz.  

 

 II.

Dodací podmínky

 

1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností Quad Café.

 

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Ať již ústní či písemné. Objednávka písemnou formou se posílá na adresu Jakoubkova 115, 266 01 Beroun, formou přenosu dat po síti INTERNET emailem na adresu info@quadcafe.cz nebo telefonicky na číslo +420 774126553. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost Quad Café vyhrazuje právo  neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.

Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.

 

3. Společnost Quad Café je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti Quad Café splatné ke dni vystavení objednávky.

  

4. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list, nebo faktura. 

 

 

III.

Kupní  cena a platební podmínky

 

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné, popř. dopravné  je účtováno zvlášť, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Společnosti Quad Café také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceny zboží uvedené v ceníku, popř. na www.quadcafe.cz Společnosti Quad Café jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tím není omezena možnost Společnosti Quad Café uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Kupující je s cenou seznámen.

 

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Společnost Quad Café nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů uvedených čl. VII. podmínek.

  

3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a na základě faktury zaslané Společností Quad Café kupujícímu může kupující uhradit Společnosti Quad Café následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně Společnosti Quad Café na adrese Plzeňská 232. 267 01 Králův Dvůr;

b) bezhotovostně převodem na účet Společnosti Quad Café uvedený na faktuře;

c) na dobírku

 

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti Quad Café.

 

5. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost Quad Café oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení.  Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost Quad Café oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.

Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti Quad Café nebo po dohodě s ní  a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

 
 

IV.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Společnosti Quad Café, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.

 

 2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost Quad Café poskytuje na veškeré zboží záruku  v délce 6 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

 

 

V.

Vrácení zboží

 

Kupující, má právo do 7 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Společnost Quad Café zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis.

To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst. 4 čl. I.  podmínek.

 

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

 

1. Ustanovení této části podmínek se vztahuje pouze za kupujícího spotřebitele.

 

2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti Quad Café odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

4. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit Společnosti Quad Café zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Společnosti Quad Café, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy vrátí mu Společnost Quad Café nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího spotřebitele přijal, a to stejným způsobem, jakým je Společnost Quad Café od kupujícího spotřebitele přijala. Společnost Quad Café je oprávněna vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Společnost Quad Café kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost Quad Café není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.

 

6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost Quad Café oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Společností Quad Café a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím Společností Quad Café vrátit i poskytnutý dárek.

 

VII.

         Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

 

1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo písemné kupní smlouvy. Na výzvu  Společnosti Quad Café k  zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury  na účet společnosti Quad Café. Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.

  

VIII.

Ochrana osobních údajů

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, kontaktní osoba, banka, číslo účtu, fax, adresa webu (dále jen jako „osobní údaje“).

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností Quad Café, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností Quad Café také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Společnost Quad Café pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Společností Quad Café bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost Quad Café o změně ve svých osobních údajích.

 

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost Quad Café povinen tuto informaci předat.

 

 

IX.

Ostatní ustanovení

 

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

2. Společnost Quad Café je oprávněna odstoupit od jakékoli kupní smlouvy kromě ostatních případů uvedených v podmínkách rovněž v případě, že kupující zakoupil zboží, ke kterému má Společnost Quad Café exkluzivní distribuční práva, od jiné osoby než od Společnosti Quad Café nebo společnosti pověřené prodejem tohoto zboží společností Quad Café.

 

3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Společnosti Quad Café, a to na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností Quad Café na elektronickou adresu kupujícího. 

 

4. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje Společnost Quad Café prostřednictvím své e-mailové adresy info@quadcafe.cz.

 

5. Společnost Quad Café je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

6. Společnost Quad Café není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Společností Quad Café v elektronické podobě a není přístupná.

 

8. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou.  Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle Řádu tohoto rozhodčího soudu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na kupujícího spotřebitele.

 

9. V případě, že dojde ke sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi Společností Quad Café a kupujícím, má kupující spotřebitel dle ustanovení § 20d zákona č.634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/. K mimosoudnímu řešení sporu je možné přistoupit až poté, co se kupujícímu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností Quad Café. Tuto skutečnost musí kupující České obchodní inspekci prokázat.

10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za Společnost Quad Café. Společnost Quad Café je oprávněna podmínky kdykoliv měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti Quad Café www.quadcafe.cz nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.


Králův Dvůr dne 1.9.2016

Quad Café s.r.o.